logoSpolecneCB_koloVOLEBNÍ PROGRAM KOALICE „SPOLEČNĚ PRO ČESKÉ.BUDĚJOVICE“

Strana zelených, Piráti, Změna a Klíčové hnutí

PĚT PROGRAMOVÝCH PRIORIT:

 • Reformy v samosprávě (občanské panely, místní referenda, participativní rozpočet, osadní výbory, radní pro konkrétní obvody, spoluúčast občanů na rozhodování městských orgánů).
 • Podpora místní ekonomice (místní tržnice, spolurozhodování občanů na zaměření investic, rozšíření komunálních služeb a zaměstnaností místních obyvatel, místní měna).
 • Doprava pro lidi (ne město pro auta – důraz na rozvoj prostoru pro cyklisty, pěší a hromadnou dopravu).
 • Zdravé prostředí (výsadba zeleně, ochrana ovzduší, čistota města, rozvoj a oživení veřejných prostor).
 • Dobrá kvalita života (rozvoj vzdělávání, kulturní příležitosti, důstojné životní podmínky a péče o problémové lokality, prostor alternativní životní styl, ne rasismu, stop hazardu, bezpečné prostředí).

VIZE PRO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jsme členové stran, hnutí, sdružení i nezávislí občané. Rozhodli jsme se spojit své síly, otevřít se občanské společnosti a pokusit se změnit své město. Nespokojíme se s omezováním vlivu zákulisních kmotrovských dohod a klientelismu, chceme je nahradit účastí obyvatel města na jeho správě. Nehodláme být jen dobrými údržbáři provádějícími nejnutnější úpravy, chceme naše město změnit tak, aby se v něm lépe žilo a mohlo být vzorem jiným městům.

Prvním krokem musí být představit si, jaké město chceme. Chceme město, kde se budeme cítit bezpečně, aniž bychom byli na každém kroku sledováni z bezpečnostních kamer, kde můžeme mít důvěru k práci policie. Třeba i díky tomu, že najít si smysluplnou obživu bude snazší, než páchat drobnou kriminalitu. Že nebudeme na každém rohu potkávat herny, na každé lavičce bezdomovce, protože si budeme uvědomovat, že pomoci vyloučeným lidem navrátit se do společnosti se vyplatí nám všem.

Budeme proto podporou pro město pečující o seniory, nemocné a jinak potřebné, stejně jako o životní prostředí. Město starající se o své občany a občany starající se o své město.

Chceme město a okolní krajinu živé a zelené, čistý vzduch, vodu a půdu, tak aby zachovávaly naše zdraví a byly zachovány i našim potomkům. Pak budeme jistě lépe chráněni i před nepřízní přírodních živlů.

Současně je takový přístup nedílnou součástí snahy rozvíjet město krásné a přitažlivé: pro obyvatele centra, dojíždějící z regionu i návštěvníky z druhé strany světa. Respektujme a obohacujme, co zde zanechaly minulé generace, a pak i my můžeme být hrdí, že všem z nich má naše město co nabídnout.

I proto potřebujeme město dostupné, se spolehlivou hromadnou dopravou, respektující potřeby chodců a cyklistů, neutápějící se v každodenních dopravních zácpách, asfaltu a výfukových zplodinách.

Chceme město otevřené, které není živnou půdou pro korupci. Nejen transparentně hospodařící, nejen naslouchající svým obyvatelům, ale aktivně je zapojující do rozhodování o své budoucnosti. Město otevřené šíři názorů i možnostem, které přinášejí nové technologie – a máme na zřeteli, že nejen toto jsou přínosy kvalitního a dostupného vzdělání.

Proto uděláme vše, co je v našich silách, aby se jej našim dětem už od mateřských škol dostávalo s pozorností kvalitních učitelů a v přátelském prostředí. Aby zde vzkvétala akademická obec i vědecký výzkum. Celý život by měl být příležitostí získávat nové znalosti a zkušenosti.

To bez pochyby přispěje i k tomu, aby naše město bylo městem kulturním. Aby si jeho obyvatelé vážili umění i sportu, duševního i tělesného vyžití, které by podle nás město mělo podporovat v nejvyšší možné míře.

V neposlední řadě je nezbytností, abychom žili ve městě prosperujícím a nezadluženém. Proto se budeme snažit na straně jedné nepřekážet poctivému podnikání a na straně druhé zastavit privatizaci zisků, která nechává náklady na bedrech města a jeho obyvatel. Zároveň budeme hledat cesty, jak podporovat lokální ekonomiku a společensky zodpovědné podniky, které se neženou za hromaděním finančního zisku.

Věříme, že v takovém městě lze žít plnohodnotný svobodný život a že takové vizi stojí za to obětovat svůj čas a energii, přestože ne vše je v možnostech samotného města a i kdybychom ji nikdy nemohli uskutečnit zcela.


PROGRAM PODROBNĚ:

I. REFORMA SAMOSPRÁVY A ŘÍZENÍ MĚSTA

Jsme stoupenci participativního modelu demokracie. To je model založený na podstatně častější účasti občanů při rozhodování politických a veřejně – správních orgánů města Zastupitelská demokracie založená na aktivitě voličů jedenkrát  za čtyři roky nám nestačí. Občané Českých Budějovic mají malou možnost ovlivnit rozhodování ve městě; značnou část rozhodnutí stotisícového města může učinit pouhých 6 osob (představujících většinu rady tj 9. radních z celkového počtu 11 radních). Chceme zásadně zvýšit možnost účasti občanů na významných rozhodování městských orgánů a posílit občanskou společnost. Zavedeme do praxe rozhodování městských orgánů:

1. Participativní rozpočet

Participativním rozpočtování demokratický proces, ve kterém občané města mohou přímo rozhodovat o využití části peněz z městského rozpočtu. S pomocí setkání s občany nad rozpočtem a doprovodnými aktivitami včetně anket umožníme občanům přímý podíl na sestavování rozpočtu. Občané tak budou moci ovlivnit, které oblasti rozpočtu či  projekty dostanou  přednost.

Proces budeme opakovat každoročně. Podpoříme setkáními na úrovni sousedství a městských čtvrtí se záměrem zjistit společné priority, předkládat bude možno konkrétních návrhy, vyjádření a hodnocení ze strany zúčastněných občanů. Orgány Města poskytnou podporu a pomoc s odbornými problémy.

2. Občanské panely

Jsou nástrojem pro přípravu podkladů k rozhodnutí městské samosprávy o konkrétních významnějších záležitostech obce např.umístění investic,trasu silnice apod. Kombinují prvky občanské, politické a expertní práce. Na rozdíl od stálých komisí (např. komisí rady města) působí dočasně a poté když předají své podklady kompetentnímu orgánu samosprávy, ukončí svou činnost. Jsou obsazovány zčásti zpravidla dotčenými (zainteresovanými) občany z části  experty a z části úředníky zástupci městských orgánů. Mohou vytvořit i profesionálně (a dočasně) fungující a působící těleso (projektový tým).

3. Místní referendum

Účelem místního referenda je umožnit občanům přímou správu veřejných věcí, které náležejí do samostatné působnosti obce. Místní referendum tedy umožňuje aktivním občanům převzít na sebe rozhodovací pravomoc. Místní referendum má svou ústavní oporu v nezrušitelném a nezadatelném právu občanů podílet se na správě veřejných věcí nejen svobodnou volbou svých zástupců, ale také přímo. V Českých Budějovicích se čtvrt století budování demokratické společnosti ani jedno referendum nekonalo!  Chceme, aby se referendu rozhodovalo o klíčových otázkách života města – prodeji či  nákupu městského majetku nad 10 miliońu Kč, stavbách s rozpočtem nad 25 mil Kč , schvalování či podstatných změnách územního plánu apod.Referenda může vyhlašovat zastupitelstvo vždy jednou ročně a spojit je s termínem voleb, které se v daném roce konají.Tím ušetří náklady města i čas občanů.

4. Decentralizace řízení  města

Rozhodování orgánů města o jednotlivých záležitostech občanů v jejich každodenních situacích je příliš centralizováno a občanům vzdálené Navrhujeme zřídit na území statutárního města městské části s pravomocí v oblasti samosprávy. Řada větších měst v České republice tento model dávno uplatňuje. Navrhneme takové uspořádání, které nezvýší náklady na správu města – na městských částech nechceme žádné úředníky ani žádné budovy radnic. Prostředky na financování potřebného chodu městských částí vyčleníme z dnešních městských nákladů na administrativu.

Tam, kde o to občané budou stát umožníme zvolit osadní výbory nebo jiné občanské komise jako iniciativní orgány pro místní záležitosti menších městských území

5. Transparentní hospodaření

Navážeme na některé kroky radnice, jako zveřejňování všech smluv na internetu nebo snaha přehledně informovat o investicích s cílem umožnit a usnadnit občanům kontrolu městského hospodaření. Chceme, aby ve všech případech, které neohrožují jejich hospodaření, své smlouvy zveřejňovaly i podniky ve vlastnictví města. Informace z rozpočtu zpracujeme tak, aby bylo srozumitelnější, kolik je plánováno vydat na konkrétní investiční záměry nebo kolik stojí provoz jednotlivých odborů. Budeme otevření i podnětům veřejnosti, jak zlepšit přehlednost a srozumitelnost poskytovaných informací.

6. Koncepční plánování

Město potřebuje dlouhodobou strategii a koncepci rozvoje s výhledem alespoň na deset let.Budeme usilovat o nový strategický plán města vytvářený za široké účasti veřejnosti, zájmových skupin, expertů i politiků. Město musí více propojovat své rozvojové zájmy se zájmy okolních obcí. Českobudějovická aglomerace vyžaduje institucionální spolupráci a pravidelný formát, nejlépe formou svazku obcí.

7. Open source

Dohlédneme na kompetentní zadávání soutěží a posuzování nabídek a zahájíme přechod na open source software. Tím se město vyhne dalším výdajům např. za správu nebo upgrade, které u uzavřeného softwaru obvykle může provádět jen původní firma, která si tak zajistí příjmy na roky dopředu. Jedná se o podobné postupy, jako podpis dodatku, kvůli kterému je stíhám současný primátor. Open source je také možné zdarma nebo s malými úpravami sdílet a šířit již existující softwaru mezi různými úřady a městy.

 

II. ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA PRO LIDI

Jsme příznivci zvýšení kvality životního prostředí v Českých Budějovicích, zejména v péči o zlepšení ovzduší a veřejnou zeleň, parky a stromořadí. Městský urbanismus není pro nás fenomén pro zákulisní lobování, upřednostňování spřízněných firem či neprůhledné veřejné zakázky bez architektonických soutěží..demokraticky, kompetentně o otevřeně rozvíjeného městského K prosazení našich cílů ve vytvoříme novou strategii rozvoje a nový územní plán Pořídíme nové generely péče o veřejná prostranství, hospodaření s vodou a zelení.Chceme připravit tyto dokumenty zcela otevřeně, průhledně a demokraticky. Naše priority v této oblasti jsou:

1. Doprava pro lidi – ekologizace motorové dopravy a rozvoj cyklistické dopravy ve městě

Cíle: Větší prostupnost města pro hromadnou dopravu, chodce i cyklisty. Zajistit vyšší bezpečnost cyklistů a chodců.

Opatření:

 • Přijmout komplexní program rozvoje kvalitní hromadné městské dopravy v taktech a rozšířit preferenční pruhy pro městskou hromadnou dopravu.
 • Rozšířit cyklistické  stezky na vnitřním území města a do jeho okrajů , každoročně o min. 5 km.
 • Cyklostezku zřídit podél každé nové významnější komunikace.
 • Provést úpravy ulic pro chodce, propojení pěších zón – v městském jádru.
 • Zavést nízkoemisní dopravní zóny a zpoplatněné mýtné zóny.
 • Ekologizace veřejné dopravy – je třeba udržet a posílit o ekologické prvky (autobusy na CNG, příp. elektrovozidla).
 • Zastavit financování letiště z městských prostředků
 • Min. na 4 příjezdových trasách do města zřídit záchytná parkoviště P+R.
 • Vyřešit zprovoznění kompaktního městského dopravního okruhu.

 2. Využití specifik městského centra a rozvoj městské vybavenosti

Cíle: Vyšší atraktivita centra pro obyvatele i turisty. Centrum je výklad města i kraje.

Opatření:

 • Lepší využití městských tradic a památek ( tradice Koněspřežky, pivovary, tradice spojené s Přemyslem – Otakarem II,  DK Slávie jako spolkový dům).
 • Nové prvky parteru (vodní prvky, mobiliář, ukazatelé, předzahrádky, nová umělecká. díla).
 • Postupné rekonstrukce uličních povrchů v centru města, kvalitní chodníky.
 • Hygienická, obchodní a informační zařízení pro návštěvníky (WC, tržiště, půjčovny kol).
 • Kultivace veřejných městských prostor (náměstí, nábřeží, odstavné plochy, nádraží).
 • Prosadit maximum zeleně do města, do ulic i na fasády.
 • Regulace reklamních a technických zařízení ve městě.

3. Humanizace života na sídlištích a v předměstích

Cíle:  Omezit rizikové sociální jevy na sídlištích. Zlepšit životní prostředí a podmínky života obyvatelům velkých sídlišť a předměstí.

Opatření:

 • Přijmout program zmenšené zastavěnosti a rozmanitosti obytných celků.
 • Podpořit regeneraci a úpravy obytných domů a jejich okolí.
 • Podpořit družstevní formy správy a bydlení, stavby vzorových domů a sociálních bytů.
 • Budovat „kontaktní střediska“ jako multifunkční centra sociálních kontaktů, služeb a vzdělávání na sídlištích, zejména využitím škol.
 • Rozšiřovat plochy pro hřiště a zeleň, parky, jezírka – zeleň do každé ulice.
 • V návaznosti na bydlení podporovat zahrady a zahradničení, samozásobitelské formy zemědělské výroby.
 • Větší čistota, bezpečí a pořádek v ulicích města, důslednější dohled i sankce.

4. Aktivní energetická a odpadová politika

Cíle:  Snížit znečištění ovzduší. Zvýšit úspory ve spotřebě energií. Zvýšit energetickou nezávislost města. Snížit ceny za energie pro obyvatele města.

Opatření:

 • Přijmout program podpory využití alternativních zdrojů energie a výměny kotlů.
 • Na každý dům ve vlastnictví města pověsit energetický štítek, navrhnout opatření pro zařazení všech budov min. do energetické třídy C.
 • Přijmout program podpory zateplování objektů bydlení a vybavenosti.
 • Postupně vyměnit veřejné osvětlení za úspornější a svítící jen dolů.
 • Navrhnout novou koncepci rozvoje městského energetického podniku.
 • Rozšířit třídění a sběr vytříděných odpadů ve městě a využití biologického odpadu.

5. České Budějovice – město vody

Cíle: Zvýšit pozitivní vztah obyvatel k vodě. Ochrana města před velkou vodou a suchem.

Opatření:

 • Zviditelnit fenomén vody v městských prostranstvích.
 • Podél vodních toků propojit zelené pásy a klíny včetně pěších a běžeckých tras.
 • Řešit možnosti zachycení a využití dešťové vody.
 • Rozšiřovat možnosti koupání v přírodě a rekreace u řek.
 • Posílit rozptýlené zdroje pitné vody pro město.
 • Řešit vícefunkční možnosti protipovodňové ochrany města.

 

III. ŠKOLSTVÍ

Budeme podporovat alternativní způsoby výuky Jedním z nich – a v současné době nejrozšířenější a nejvyužívanější  -  je možnost domácího vyučování. Dává prostor pro využití mnoha prvků ovlivňujících pozitivně výchovu a výuku dětí. Umožňuje využít prvky Waldorfské školy,učební postupy paní Marie Montessori,intuitivní pedagogika či další. Cílem všech je klást důraz na podporu individuality dítěte,jeho rozvoj osobnostní,využití jeho potenciálu a talentu. Součástí této alternativní výuky je i položení většího důrazu na oblast zdraví. Tímto se propojují dvě – na sobě jen zdánlivě nezávislá témata. Aktivnější zapojení rodičů do výchovy systémem „Učím se s dítětem“ dává prostor pro předání a zároveň získání informací o zdravém způsobu života,zdravém životním stylu. V základu tohoto stojí primární prevence jako nejdůležitější aspekt celého přístupu k životu,vývoji i výchově.

Klademe si za cíl podporovat domácí učitele, poskytnout prostor pro besedy,přednášky,komunikaci mezi učiteli a rodinou  na školách klasických. Nedílnou součástí jsou i aspekty jako je enviromentální výchova,ekologie a osvěta v oblasti stravování. Dát rodičům i dětem prostor pro to,aby se sami rozhodli,jakou stravu budou preferovat, považujeme za samozřejmé. Velkým přínosem jak pro školní jídelny, tak pro místní rozvoj je spolupráce škol a dalších stravovacích zařízení s místními farmáři a využití lokálních produktů a domácích surovin.

V současné době jsou  “žhavým“ tématem předškolní zařízení a jejich pravomoce. Zde bychom chtěli podpořit ty rodiče,kteří se z nějakého důvodu rozhodli,že své děti nenechají očkovat,aby se i přes tento krok nedostali do situace,kdy jejich dítě nebudou chtít v Mateřské škole umístit. Respektujme volbu každého,tak jako chceme býti respektováni sami.

Dalším naším cílem je vytvoření zařízení podporovaného městem ,kde občan má možnost využívat služby přímo související se zlepšením jeho zdravotního stavu a zdravého životního stylu. Středisko na podporu odvykání kouření,poradna podpory zdraví, psychohygiena,anonymní testování HIV a další poradenství.

 

IV. SOCIÁLNÍ SLUŽBY, BYDLENÍ A BOJ PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ
 • Vyvineme maximální úsilí, aby lidé mohli důstojně dožít ve svém, známém prostředí; tam, kde síly rodiny nestačí, chceme je podpořit za spolupráce neziskových organizací a sociálních služeb.
 • Nastavíme rovné a transparentní podmínky (nejen finanční) podpory všem poskytovatelům sociálních služeb, včetně střednědobého výhledu.
 • Pro ty, kteří se bez permanentní asistence již neobejdou, připravíme nabídku různých způsobů bydlení a péče, odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 • Budeme podporovat zapojení a integraci znevýhodněných skupin občanů.
 • Zajistíme širokou nabídku služeb pro seniory, včetně volnočasových a komunitních aktivit.
 • Budeme odstraňovat bariéry pohybu ve městě i veřejné dopravě.
 • Budeme dbát na to, aby obec ve spolupráci s krajem a státem napomáhala zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení s přirozenou spádovou oblastí tak, aby měl každý občan přístup ke kvalitní péči.
 • Budeme monitorovat a pracovat na odstraňování sociálně vyloučených lokalit.
 • Podpoříme programy prevence a volnočasové aktivity nejen v těchto lokalitách.
 • Budeme podporovat terénní a sociální práci v rozmanitých variantách. Naším cílem je postupně zmenšovat oblasti, ve kterých panuje kultura chudoby a společenského vyloučení.
 • Vytvoříme záchrannou síť sociálního bydlení. Podpoříme vznik a rozvoj sítě startovacích bytů pro mladé rodiny.
 • Budeme dbát o zajištění sítě cenově dostupného nájemního bydlení v obecních bytových domech.
 • Při prodeji bytů upřednostníme stávající nájemníky.
 • Zajistíme vytvoření účinného systému pomoci lidem bez přístřeší.

 

Sledujte koaliční webové stránky  www.spolecnecb.cz.