Ovzduší v našem městě není dobré. České Budějovice leží v kotlině, kde rozptylové podmínky nejsou příznivé. Podrobnější měření však bohužel nemáme k dispozici. Můžeme se jen domnívat, kolik kysličníků dusíku nebo uhlíku je kolem rušných křižovatek ve městě, zejména v jeho centru. Jak jsou překračovány limitní hodnoty zákona o ovzduší. Kolik obyvatel včetně dětí je vážně ohrožováno právě vzduchem znečištěným jemným prachem. A také nadměrným hlukem.

Strana zelených proto přichází s návrhem vyhlásit v centru města nízkoemisní zónu. Předcházet by tomu mělo měření hlavních znečišťujících látek: PM10, oxidu dusičitého, polycyklických aromatických uhlovodíků (benzo(a)pyren). Město by mělo vydat tzv. hlukovou mapu. Hlavním příspěvkem tohoto znečištění je zejména automobilová doprava, hlavně doprava těžkými automobily. Ty by proto do města v budoucnosti jezdit vůbec neměly.

Nízkoemisní zóny je možné u nás vyhlašovat podle zákona, pokud se ve městě prokáže nadlimitní znečištění překročením některého z imisních limitů. Současně by se město mělo postarat o zprovoznění adekvátní objízdné trasy. Potom může svojí vyhláškou rozhodnout o zavedení „ nízkoemisní zóny“. Tato zóna by podle nás měla zahrnovat především prostory centra, ulice Na Sadech a přednádražní prostor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADo nízkoemisní zóny potom může vjet pouze vozidlo označené tzv. emisní plaketou – nálepkou na čelním skle vozidla. Vozidla dělíme do čtyř kategorií podle emisních parametrů – tomu odpovídá barva červená, žlutá nebo zelená, zbytek aut plaketu nemůže získat. Tím se zamezí enormnímu znečištění ovzduší, zejména v dýchací zóně, a to má bezprostřední vliv na zdraví obyvatel.

V Evropě jsou již takové zóny zavedeny v Rakousku, Německu, Dánsku, Řecku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Velké Británii a dalších zemích. U nás je připravují například radnice v Praze a Brně. Evropský trend je snižovat i nadále emise CO2 ve výfukových plynech automobilů a omezovat pohyb aut ve městě, snižováním povolené rychlosti, vymezením preferenčních pruhů či nabídkou jiných způsobů ekologické přepravy. Důraz je kladen především na pěší a cyklistickou dopravu.

Opatření nízkoemisní zóny se budou povinně vztahovat i na vozidla MHD a veřejné autobusové dopravy, taxislužby nebo veřejných služeb a zásobování. To povede k většímu zájmu o elektrokola a elektromobily, automobily s hybridním pohonem nebo pohonem na další alternativní paliva. Město je prostorem zejména pro lidi, a ti by si tento prostor neměli nechat znehodnocovat kouřícími a hlučícími auty.

Stanislav Kovář